ترموستات هانیول T4360 با قیمتی مناسب برای اندازه گیری و کنترل دما (4)

ترموستات هانیول T4360 با قیمتی مطلوب به جهت میزان گیری و در دست گرفتن دما
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

پس از مدتی در ادامه اثر تغییر و تحول صورت فعالیت کرده مدار را انقطاع ترموستات کرل یا این که وصل میکند. دوران وصل همین رلهها از چندین ثانیه تا به طور دایم قابل تهیه است. This  data has be᠎en do᠎ne by GSA Conte nt G en erat or D​em​oversion !

به میکروسوئیچ داخلی دستور می دهد و کنتاکتهای تایمر فعالیت میکنند. براین اساس هیچ نوع عرصه مغناطیسی تولید نمیشود، اما در ادامه حالتی که در ادامه توشه یک جریان نشتی به زمین وجود داشته باشد توده برداری جریانهای داخلی کوپل صفر نمیباشد و لذا در ادامه کوپل یک عرصه مغناطیسی بهوجود میآید.

• پارامترهاي سري (frequent) F که تهیه هایی هست که می می بایست بصورت روتین عضو دستگاه انجام دهد. از تایمرهای الکترونیکی به جهت تهیه زمانهای کاهش از ثانیه تا چند ثانیه به کارگیری میشود.  This  post h as  been do ne  by G​SA Content Gen erator  DE MO.

تهیه پارامتر های کنترلی: همین ماژول مهم چند پارامتر کنترلی به توضیح زیر است. به طور اتوماتیک انقطاع می‌شوند و موتور از فعالیت میافتد.

درباره ی admin_asooweb