راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف دخانیات در دانشگاه هامعاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم توانمندسازی فردی کودکان و نوجوانان در خانواده ها و آموزش عامل مهمی در زمینه مصرف دخانیات در سنین پایین است.


Source link

درباره ی admin_asooweb