روسیه نسبت به درگیری نظامی مستقیم با غرب هشدار داده استروسیه به غرب هشدار داده است که حملات سایبری به زیرساخت های آن نشان دهنده یک رویارویی مستقیم نظامی است.


Source link

درباره ی admin_asooweb