شورش 15 خرداد؛ پایانی بر سناریوی خیالی جدایی دین از سیاستقیام خونین 15 خرداد، رویای پوچ جدایی دین از سیاست را که بیش از نیم قرن توسط استعمارگران و نوکران دست نشانده آنها تبلیغ می شد، خنثی کرد.


Source link

درباره ی admin_asooweb