هنرمند افغان تکنیک جدیدی در نقاشی + فیلم ابداع کردآثار یک هنرمند افغانستانی با نام نور در ریشه تا یازدهم خرداد در تهران به نمایش گذاشته شد.


Source link

درباره ی admin_asooweb