یکی از رویکردهای مهم انجمن فیلم جوانان ایران برپایی جشنواره های منطقه ای استمدیرعامل انجمن فیلم جوانان ایران گفت: در حال حاضر رویکرد مهمی رویکرد مهم انجمن فیلم جوانان ایران برپایی جشنواره های منطقه ای است.


Source link

درباره ی admin_asooweb